Устав на сдружение „Българска асоциация на управленските консултантски организации“

(изменен и допълнен на Общо събрание, състояло се на 28 април 2011 г. и 11 май 2017 г.)

 

Глава I
Наименование, седалище, срок

Член 1. (1) Настоящият Устав регламентира образуваното от членовете – учредители сдружение с нестопанска цел:

„Българска асоциация на управленските консултантски организации“
съкратено „БАУКО“

и на английски език
„Bulgarian Association Of Management Consulting Organisations“
съкратено „BAMCO“.

(2) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Българската асоциация на управленските консултантски организации, наричана по-долу „Сдружение“, е доброволен съюз на организации юридически лица и еднолични търговци), извършващи по занятие консултантска дейност в областите, посочени в чл. 5.(1) от настоящия Устав, както и на физически лица, получили статута на сертифицирани управленски консултанти.
(3) Българската асоциация на управленските консултантски организации се определя като юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност.
Член 2. (1) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Сдружението е със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, пл. „Славейков“ № 6, ет. 2,
офис 16.
Член 3. (1) Сдружението се създава за неопределен срок.

 

Глава II
Цел и дейност

Член 4. (1) Сдружението има следните цели:
1. Да утвърждава и регламентира пред обществеността статута на управленското консултиране;
2. Да защитава интересите на професионалните консултантски организации;
3. Да въвежда професионални стандарти и етичен кодекс в дейността на консултантските организации в България;
4. Да повишава квалификацията и издига професионалното ниво на заетите в управленското консултиране;
5. Да изучава, защитава и представя професионалните интереси на своите членове;
6. Да създава възможности за обмен на професионален опит между членовете;
7. Да предоставя референции на своите членове пред клиенти и институции;
8. Да въвежда в страната световния опит в консултантската практика;
9. Да съдейства при формиране и развитие на пазара на консултантски услуги в страната;
10.Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация.
Член 5. (1) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) За постигане на своите цели, Сдружението съдейства на своите членове при извършване на консултантска дейност в следните области:
1. Стратегии и развитие;
2. Финанси иуправление на риска;
3. Управление на човешките ресурси и промяната;
4. Управление на производството и услугите;
5. Продажби и маркетинг;
6. Информационни технологии.
(2) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Сдружението е политически и икономически независимо и не може да се обвързва пряко или косвено с политически партии, организации и движения с политически цели, както и да извършва пропаганда, агитация и други действия, ангажиращи го в политическа дейност.
(3) Всички членове на Сдружението са задължени да спазват Етичен кодекс и Вътрешни правила, които се приемат от Общото събрание.
(4) Сдружението подпомага развитието на управленското консултиране и съдейства на членовете си чрез осигуряването на:
1. Маркетинг на пазара за консултантски услуги;
2. Обучение и трансфер на информация и знания;
3. Достъп до източници на научна и стопанска информация;
4. Представляване пред държавни институции, международни организации, компании и други клиенти.
(5) Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с предмета на основната му дейност.
(6) Стопанската дейност на сдружението има за предмет извършването на консултантска, образователна, информационна, рекламна, изложбена, маркетингова дейност, организиране на публични прояви, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.
(7) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват единствено за постигане на целите на Сдружението без възможност за разпределяне на печалба.
(8) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

 

Глава III
Имущество и средства на Сдружението

Член 6. (1) Имуществото на Сдружението се състои от дълготрайни материални и
финансови активи, вземания, права и задължения на управление и стопанисване на
недвижимости и движими вещи и права върху интелектуална собственост.
(2) Имуществото се вписва в специален регистър на Сдружението.
Член 7. (1) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Източници на дълготрайни
материални и финансови активи са:
1. Членски внос;
2. Имущество, предоставено от членовете на Сдружението;
3. Допълнителни вноски, определени с решение на Общото събрание;
4. Доходи от собствени дейности;
5. Спонсорство, дарения и завещания;
6. Такси за кандидатстване за членство в Сдружението.
(2) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Размерът и редът за плащане на членския
внос и таксите за кандидатстване за членство се посочват във Вътрешни правила.

 

Глава IV
Членство, устройство и управление

Член 8. (1) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) В Сдружението членуват еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по българското законодателство, както и физически лица, получили сертификат за квалификационна степен „сертифициран управленски консултант“ от институт – член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (на английски език: „International Council Of Management Consulting Institutes“), които приемат Устава, Етичния кодекс и Вътрешните правила на Сдружението и които извършват управленско консултиране в областите, посочени в чл.
5(1) на настоящия Устав.
Член 9. (1) Сдружението е открито за присъединяване и на други членове, които приемат Устава, отговарят на изискванията, посочени в Устава, и на критериите за членство, определени във Вътрешни правила.
(2) Членовете на Сдружението запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.
(3) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет по ред, начин и въз основа на критерии, описани във Вътрешни правила, в следните категории:
1. Пълноправни членове – еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по българското законодателство, които отговарят на критериите, посочени във
Вътрешните правила;
2. Асоциирани индивидуални членове – физически лица, получили квалификационна степен „сертифициран управленски консултант“, отговарящи на изискванията, посочени в „Статут на сертифицирания управленски
консултант“;
3. Асоциирани фирмени членове – юридически лица, регистрирани по българското законодателство, които отговарят на критериите, посочени във Вътрешните правила;
4. Други асоциирани членове – институции и организации, регистрирани по българското законодателство, които не извършват консултантска дейност, но допринасят за развитието на консултантската професия и отговарят на критериите, посочени във Вътрешните правила.
(4) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Права на пълноправните членове:
1. Да гласуват, да избират и да бъдат избирани в органите на Сдружението;
2. Да бъдат информирани за дейността на Сдружението и да имат достъп до информацията, с която разполага Сдружението по ред, определен във Вътрешни правила;
3. Да изискват съдействие и разглеждане на въпроси по дейността на сдружението;
4. Да участват в инициативите и мероприятията на Сдружението;
5. Да се ползват от резултатите на цялостната дейност;
6. Да напуснат Сдружението по ред и начин, определени във вътрешните правила;
7. Да избират и овластяват свои представители, които да участват в работата на неформалните обединения към БАУКО.
(5) Задължения на пълноправните членове:
1. Да изпълняват Устава и да спазват Вътрешните правила на Сдружението, както и решенията на неговите органи за управление;
2. Да спазват Етичния кодекс и с поведението си и професионалното си отношение към консултантската работа да защитават името на Сдружението;
3. Да предоставят на Сдружението съгласувана между двете страни информация, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи, както и на взетите решения;
4. Да плащат членски внос по ред и в размер, посочен във Вътрешните правила.
(6) Асоциираните членове имат всички права и задължения на пълноправните членове без право на глас.
(7) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Членовете могат да бъдат проверявани от Управителния съвет или от упълномощено от него лице или от комисия, създадена по реда на чл. 11, ал. 2 от настоящия Устав, за спазване на изискванията за членство, както при тяхното встъпване, така и при необходимост, по ред и начин, определени във Вътрешните правила на Сдружението.
(8) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Сдружението;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. С изключване при съществени нарушения на Устава и/или Етичния кодекс и/или Вътрешните правила на Сдружението, неизпълнение на решенията на Общото събрание или несъответствие с критериите за членство;
4. С прекратяването на Сдружението;
5. При отпадане поради неплащане на членския внос и системно неучастие в дейността на Сдружението, което се констатира по документи от Управителния съвет по ред и начин, определени във Вътрешните правила.

 

Глава V
Органи на Сдружението
Общо събрание на членовете
Управителен съвет

Член 10. (1) Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове, представлявани от свой упълномощен представител.
(2) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Управителният съвет свиква Общо събрание на редовни сесии, най-малко един път през една календарна година. Извънредно Общо събрание за решаване на особено важни въпроси, свързани с дейността на Сдружението, се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай, Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Членовете се уведомяват за свикването на Общото събрание наймалко един месец преди насрочения ден. Електронната поща е валиден начин на уведомяване.
(4) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужният брой членове, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.
(5) В Общото събрание всеки от пълноправните членове има право на един глас. Едно лице може да представлява на Общото събрание не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(6) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Членовете нямат право да гласуват при решаване на въпроси, отнасящи се лично до тях, до техен съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително, както и до юридически лица, в които този член е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(7) Представителят на предложения за изключване член не участва при гласуване на решението за изключване от Общото събрание.
(8) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) По въпроси, които не са били вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.
Член 11. (1) Общото събрание взема решение с две трети от гласовете на присъстващите пълноправни членове на Сдружението за:
1. Изменение и допълнение на Устава на Сдружението;
2. Преобразуване и прекратяване на Сдружението;
3. Сливане с други организации и членство в други организации;
4. Създаване на търговски дружества и участие в учредени вече такива;
5. Приемане и промени на Вътрешните правила на Сдружението;
6. Приемане и промени на Етичния кодекс на Сдружението.
(2) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Общото събрание взема с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите пълноправни членове на Сдружението решение за:
1. Приемане на дългосрочната програма, плана и бюджета на сдружението;
2. Приемане годишния отчет на управителния съвет за дейността на сдружението и счетоводния баланс;
3. Избиране и освобождаване на председателя и членовете на Управителния съвет;
4. Закриване и създаване на комисии; дейността на комисиите е регламентирана във Вътрешните правила на Сдружението;
5. Избор на членове на комисии и утвърждаване на вътрешни правилници за работа на комисиите;
6. Отмяна решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или Вътрешните правила на сдружението.
Член 12. (1) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години и се състои от 7 (седем) души. Съставът на Управителния съвет се определя при спазване на критериите, определени във Вътрешните правила на Сдружението.
(2) Председателят на Управителния съвет управлява дейността на Сдружението.
(3) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Председателят на Управителния съвет:
1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. Организира и ръководи дейността на Сдружението и се грижи за опазване и увеличаване на неговото имущество;
3. Сключва трудов договор с изпълнителния директор;
4. Изпълнява и други функции, посочени във Вътрешните правила или допълнително възложени му от Общо събрание.
(4) Председателят и членовете на Управителния съвет изпълняват функциите си безвъзмездно.
(5) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) За осъществяване и координиране на оперативната дейност на Сдружението, Управителният съвет назначава изпълнителен директор, чиито права и задължения са описани във Вътрешните правила на Сдружението.
(6) (Отм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.)
(7) Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението, като може да упълномощава и други лица за това.
(8) До избирането на нов управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.
Член 13. (1) Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на календарно тримесечие. Заседанията се свикват от председателя на Управителния съвет.
(2) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Счита се присъстващо и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Вотът на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет с изключение на решенията по чл.14, ал.1 т. 1 и 2, които се вземат с мнозинство на всички членове на Управителния съвет, и решенията, за които законът изисква по-голямо мнозинство.
(5) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да бъде свикано от всеки един от членовете на Управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(6) Управителният съвет може да взема решение и без да провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.
Член 14. (1) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Управителният съвет:
1. Разпорежда се с имуществото на Сдружението и го управлява с цел неговото опазване и увеличаване;
2. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза и носи отговорността за това;
3. Взема решения за целесъобразното изразходване на средствата, необходими за постигане на целите на Сдружението;
4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
5. Предлага изменения и допълнения на Устава;
6. Предлага на Общото събрание Вътрешни правила и Етичен кодекс;
7. Определя размера на членския внос и допълнителните вноски на членовете, както и таксата за кандидатстване за членство в Сдружението;
8. Взема решение за приемане на членове и прекратяване на членство в
Сдружението, както и за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство;
9. Извършва проверки за изпълнение на изискванията за членство;
10. Предлага на Общото събрание годишните и перспективните планове за дейността
на Сдружението и проект за бюджет;
11. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
12.Координира и контролира текущата дейност на Сдружението;
13. Прави предложения за реорганизация, прекратяване или сливане на Сдружението с други дружества;
14.Свиква и организира работата на редовните и извънредните заседания на Общото събрание;
15. Определя адреса наСдружението;
16. Взема решение по други въпроси, възложени му от Общото събрание или такива, които по закон или съгласно Устава не спадат в правомощията на друг орган.
Член 15. (1) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Годишният финансов отчет на Сдружението се съставя в срок до края на месец март.
(2) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) В същия срок управителният съвет изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържането по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.
(3) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Управителният съвет заявява за вписване, респ. обявяване в съответния регистър годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и другите предвидени по ЗЮЛНЦ документи по реда и в сроковете, предвидени в закона.
Член 16. (1) Общото събрание и Управителният съвет водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.
Член 17. (1) Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет.

 

Глава VI
Неформални обединения

(Нова, доб. с решение на ОС от 11 май 2017 г.)
Член 17а. (1) Сдружението може да създава неформални обединения, които подпомагат и допринасят за развитието на неговата дейност.
(2) Неформалните обединения могат да са организирани на териториален принцип или по интереси на своите членове.
(3) Неформалните обединения се създават по решение на Управителния съвет. Редът и начинът за създаване на неформалните обединения към Сдружението се определят във Вътрешните правила на Сдружението.

 

Глава VII
Прекратяване и ликвидация на сдружението

Член 18. (1) (Изм. с решение на ОС от 11 май 2017 г.) Сдружението се прекратява с решение на съда, когато:
1. Не е учредено по законния ред;
2. Извършва дейност, която противоречи на конституцията, на законите и на добрите нрави;
3. Е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма;
4. Е обявено в несъстоятелност.
(2) Решение за прекратяване на Сдружението се взема от Общото събрание.
Член 19. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност със същата или близка цел, определено от Управителния съвет.

 

Глава VIII
Заключителни разпоредби

Член 20. Този Устав може да бъде изменян и допълван само с решение на Общото събрание.
Настоящият Устав включва всички изменения и допълнения, приети до момента на Общи събрания на Сдружението.